Všeobecné obchodní podmínky společnosti Linguatec GmbH, Mnichov

1. Obecně

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy, které se uskuteční mezi kupujícím a společností Linguatec GmbH v Mnichově (dále jen Linguatec), pokud společnost Linguatec písemně nepotvrdí kupujícímu jinak znějící obchodní podmínky. Kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami odesláním své objednávky.

2. Nabídky a uzavření smlouvy

Nabídky v Online obchodu společnosti Linguatec jsou určeny koncovému spotřebiteli a jsou nezávazné. Společnost Linguatec si výslovně vyhrazuje právo provádět změny v provedení a designu a rovněž technická vylepšení. Kupní smlouva se uskuteční dodávkou objednaného zboží. Pokud dodávka části objednaného zboží není možná, zůstává tím platnost smlouvy pro dodanou část objednávky nedotčena. Společnost Linguatec si vyhrazuje právo u objednávek s vyšší hodnotou dodat zboží nikoli na fakturu, nýbrž proti platbě předem.

3. Softwarová licence a autorské právo

Kupujícímu je poskytnuta softwarová licence k používání dodaného softwarového programu na právě jeden jím vybraný počítač. Pokud bude program využíván na dalších počítačích nebo více osobami v počítačové síti, musí být pro každé dodatečné použití zakoupeny další licence.

Příjemce licence není oprávněn měnit, dále prodávat, pronajímat nebo jiným způsobem třetím osobám poskytovat dodaný software. Software a doprovodná dokumentace jsou chráněny autorským zákonem. Není dovoleno rozmnožovat software nebo dokumentaci s výjimkou za účelem vytvoření osobního archívu nebo bezpečnostní kopie.

4. Právo vrátit výrobek

Koncoví zákazníci mají podle § 13 německého občanského zákoníku (BGB) právo vrátit objednávku, pokud zboží zašlou během dvou týdnů po obdržení a zásilku opatří adekvátní poštovní známkou.

Právo vrátit výrobek zaniká u software, pokud bylo balení otevřeno nebo byla porušena pečeť. Totéž platí pro stahování.

Withdrawal Information and Form (v němčině)

5. Záruka a odpovědnost

Společnost Linguatec ručí za bezchybnost datového nosiče ve vztahu k materiálu a zpracování. Společnost Linguatec nepřebírá žádnou odpovědnost za chybně doručená data, ztrátu dat nebo za jakékoli škody, které vzniknou použitím datových nosičů společnosti Linguatec. Výše uvedené omezení záruky neplatí, pokud se odpovědnost vztahuje na úmysl nebo hrubou nedbalost.

Záruční lhůta při koupi spotřebitelem činí dva roky, jinak jeden rok. Prodávající je oprávněn podle svého výběru odstranit vady nebo dodat náhradní zboží. Ukáže-li se toto zboží znovu jako vadné, může kupující po uplatnění přiměřené dodatečné lhůty požadovat snížení ceny nebo odstoupit od koupě.

6. Dodávka

Za podmínek běĚné dostupnosti dodává společnost Linguatec zboží co nejrychleji. Společností Linguatec uvedené dodací termíny a lhůty jsou nezávazné. Náhrady škody nebo jiné nároky způsobené případným zpožděním dodávky jsou vyloučeny.

7. Ceny a platba

Ceny uvedené v online obchodu se rozumějí včetně právě platné, zákonem stanovené daně z přidané hodnoty, případné náklady na přepravu budou připočítány. Výpočet nákladů na přepravu se řídí výhradně cenovým údaji pro tuzemské a zahraniční objednávky uvedenými v online obchodu společnosti Linguatec.

8. Výhradní vlastnictví

Až do úplného zaplacení zůstává dodané zboží ve vlastnictví společnosti Linguatec.

9. Závěrečná ustanovení a sídlo soudu

Pokud se jedna nebo více z výše uvedených podmínek stane neplatnou, zůstávají zbývající podmínky v platnosti. V tomto případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení platným ustanovením, které se nejvíce blíží ekonomickému smyslu neplatné podmínky.

Sídlem soudu a místem zdanitelného plnění mezi obchodníky nebo obchodními společnostmi veřejného práva je Mnichov. Platí německý právní řád.