Všeobecné obchodní podmínky spole?nosti Linguatec GmbH, Mnichov

1. Obecn?

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní p?ípady, které se uskute?ní mezi kupujícím a spole?ností Linguatec GmbH v Mnichov? (dále jen Linguatec), pokud spole?nost Linguatec písemn? nepotvrdí kupujícímu jinak zn?jící obchodní podmínky. Kupující potvrzuje sv?j souhlas s t?mito Všeobecnými obchodními podmínkami odesláním své objednávky.

2. Nabídky a uzav?ení smlouvy

Nabídky v Online obchodu spole?nosti Linguatec jsou ur?eny koncovému spot?ebiteli a jsou nezávazné. Spole?nost Linguatec si výslovn? vyhrazuje právo provád?t zm?ny v provedení a designu a rovn?ž technická vylepšení. Kupní smlouva se uskute?ní dodávkou objednaného zboží. Pokud dodávka ?ásti objednaného zboží není možná, z?stává tím platnost smlouvy pro dodanou ?ást objednávky nedot?ena. Spole?nost Linguatec si vyhrazuje právo u objednávek s vyšší hodnotou dodat zboží nikoli na fakturu, nýbrž proti platb? p?edem.

3. Softwarová licence a autorské právo

Kupujícímu je poskytnuta softwarová licence k používání dodaného softwarového programu na práv? jeden jím vybraný po?íta?. Pokud bude program využíván na dalších po?íta?ích nebo více osobami v po?íta?ové síti, musí být pro každé dodate?né použití zakoupeny další licence.

P?íjemce licence není oprávn?n m?nit, dále prodávat, pronajímat nebo jiným zp?sobem t?etím osobám poskytovat dodaný software. Software a doprovodná dokumentace jsou chrán?ny autorským zákonem. Není dovoleno rozmnožovat software nebo dokumentaci s výjimkou za ú?elem vytvo?ení osobního archívu nebo bezpe?nostní kopie.

4. Právo vrátit výrobek

Koncoví zákazníci mají podle § 13 n?meckého ob?anského zákoníku (BGB) právo vrátit objednávku, pokud zboží zašlou b?hem dvou týdn? po obdržení a zásilku opat?í adekvátní poštovní známkou.

Právo vrátit výrobek zaniká u software, pokud bylo balení otev?eno nebo byla porušena pe?e?. Totéž platí pro stahování.

Withdrawal Information and Form (v n?m?in?)

5. Záruka a odpov?dnost

Spole?nost Linguatec ru?í za bezchybnost datového nosi?e ve vztahu k materiálu a zpracování. Spole?nost Linguatec nep?ebírá žádnou odpov?dnost za chybn? doru?ená data, ztrátu dat nebo za jakékoli škody, které vzniknou použitím datových nosi?? spole?nosti Linguatec. Výše uvedené omezení záruky neplatí, pokud se odpov?dnost vztahuje na úmysl nebo hrubou nedbalost.

Záru?ní lh?ta p?i koupi spot?ebitelem ?iní dva roky, jinak jeden rok. Prodávající je oprávn?n podle svého výb?ru odstranit vady nebo dodat náhradní zboží. Ukáže-li se toto zboží znovu jako vadné, m?že kupující po uplatn?ní p?im??ené dodate?né lh?ty požadovat snížení ceny nebo odstoupit od koup?.

6. Dodávka

Za podmínek b??né dostupnosti dodává spole?nost Linguatec zboží co nejrychleji. Spole?ností Linguatec uvedené dodací termíny a lh?ty jsou nezávazné. Náhrady škody nebo jiné nároky zp?sobené p?ípadným zpožd?ním dodávky jsou vylou?eny.

7. Ceny a platba

Ceny uvedené v online obchodu se rozum?jí v?etn? práv? platné, zákonem stanovené dan? z p?idané hodnoty, p?ípadné náklady na p?epravu budou p?ipo?ítány. Výpo?et náklad? na p?epravu se ?ídí výhradn? cenovým údaji pro tuzemské a zahrani?ní objednávky uvedenými v online obchodu spole?nosti Linguatec.

8. Výhradní vlastnictví

Až do úplného zaplacení z?stává dodané zboží ve vlastnictví spole?nosti Linguatec.

9. Záv?re?ná ustanovení a sídlo soudu

Pokud se jedna nebo více z výše uvedených podmínek stane neplatnou, z?stávají zbývající podmínky v platnosti. V tomto p?ípad? se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení platným ustanovením, které se nejvíce blíží ekonomickému smyslu neplatné podmínky.

Sídlem soudu a místem zdanitelného pln?ní mezi obchodníky nebo obchodními spole?nostmi ve?ejného práva je Mnichov. Platí n?mecký právní ?ád. canada goose damen